Elektro Armatur Belysning
Søk på produkt eller artikkelnr.
 
 
Tak- og vegglamper

 

 
Bord- og gulvlamper
 
Andre lamper
 
Baderom
 
Lyskilder og el-materiell
 
Utebelysning

Opplysningsplikt

Forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vedtatt en forskrift (FOR 2006-06-06 nr 591) om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker. Elektro-Armatur AS ønsker å videreformidle det mest sentrale innholdet i denne forkriften til de av våre kunder hvor dette er gjeldene. Vi understreker at informasjonen nedenfor er et redigert utdrag av selve forskriften, og således oppfordrer vi våre kunder til selv å innhente grundigere informasjon. Dette kan gjøres enten ved å gå inn på følgende webside: http://www.lovdata.no , å søke etter forskriften, alternativt å kontakte DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Hensikt:
Forskriften skal sikre at forbrukere blir gjort kjent med hvilke begrensninger som gjelder i retten til selv å installere elektrisk materiell i fast elektrisk anlegg, før materiellet anskaffes.
Det er krav om at opplysningene skal gis på forhånd av et eventuelt kjøp. Begrunnelsen for kravet er å sikre en forsvarlig elsikkerhet, bl.a. forebygge branner og ulykker med elektrisk årsak i boliger.

Hvem retter forskriften seg mot?
Enhver som selger eller markedsfører elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg, og som er tiltenkt forbruker eller som med rimelighet kan forventes brukt av forbruker, er ansvarlig etter denne forskriften.

Opplysningsplikten:
Den som selger eller markedsfører elektrisk materiell skal sørge for at det opplyses om at elektrisk materiell som er ment for den faste installasjonen, kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet. Det skal opplyses om følgende: ”Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet”.

Merkingen for produkter der dette er relevant skal være gitt skriftlig og på en for forbrukeren tydelig måte. Merkingen skal plasseres på et synelig sted på eller i umiddelbar nærhet til materiellet, og i forbindelse med markedsføring av materiellet.

Ikrafttredelse og overgangsordninger:
Forskriften trer i kraft 1. juli 2006.

Virksomheter som kommer inn under forskriften, må ha innført forskriftsmessig merking innen 31. desember 2006.

Eksempler på el-matriell som blir berørt av dette er:
Fastmonterte veggdimmere, fastmonterte brytere, stikkontakter, sensorer, koblingsbokser, etc.